روایت محمدقلی مجد از تفاوت شهر و روستا در ایران و غرب

روایت محمدقلی مجد از تفاوت شهر و روستا در ایران و غرب

بین شکل گیری نظام سرمایه داری در غرب و گسترش شهرنشینی ارتباط مستقیم و پیوسته ای برقرار است. به عبارتی مهاجرت تدریجی و منطقی از روستا به شهر سبب پاگیری و تقویب طبقه سرمایه دار می شد. جالب اینکه روستاهای ایران تا مدتها از این رویه دور بود ولی آن زمانی که مهاجرت به شهر شروع شد شکل تصاعدی و غیرمنطقی به خود گرفت . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

بین شکل گیری نظام سرمایه داری در غرب و گسترش شهرنشینی ارتباط مستیم و پیوسته ای برقرار است. به عبارتی مهاجرت تدریجی و منطقی از روستا به شهر سبب پاگیری و تقویب طبقه سرمایه دار می شد. جالب اینکه روستاهای ایران تا مدتها از این رویه دور بود ولی آن زمانی که مهاجرت به شهر شروع شد شکل تصاعدی و غیرمنطقی به خود گرفت:

«در ایران کارخانه ای وجود ندارد که باعث تمرکز شهرها شود و برای جوامع شهری ایجاد درآمد کند ... و موجب تجمع ساکنان در شهرها گردد. بعلاوه شهرهای ایران دارای خدمات و جذابیت و هرگونه امتیازی نسبت به روستاها نیستند. همچنین در ایران عامل قدرتمند رشد در شهرهای اروپا یعنی بانکها و وام هایشان در عرصه املاک شهری وجود ندارد. دست آخر آنکه برای ایران هنوز وقت آن فرا نرسیده که در روستاها به لطف استفاده از پیشرفت های صنعتی گوناگون نیروی کار کمتری برای تولید غذا مورد نیاز باشد. بنابراین زمانی که در چندین کشور یک چهارم جمعیت در شهرها متمرکز شده در ایران جمعیت شهرنشین به دوازده درصد کل جمعیت نمی رسد.»

 

منبع: محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، ترجمه: محمد کریمی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1386، ص 88

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •