روایت روزنامه اطلاعات از فردای پس از «دیکتاتور»

روایت روزنامه اطلاعات از فردای پس از «دیکتاتور»

با سقوط دیکتاتوری رضا خان شور، امید و نشاط عجیبی در مردم ایران ایجاد شد. اگرچه اشغال توسط قوای بیگانه رخدادی تلخ بود اما مردم ایران به دلیل رهایی از استبداد رضا خان بسیار خوشحال بودند. به استناد منابع تاریخی عمله ها و اکره های استبداد رضا خانی نیز از تظاهر به خوشحالی و بازیافتن آزادی خودداری نکردند. در رابطه با امید ایجاد شده در کشور روزنامه اطلاعات در تاریخ 29/6/1320 در سرمقاله خود در مطلبی با عنوان «مسئولیت وزیران در برابر مجلس و ملت» می نویسد . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

با سقوط دیکتاتوری رضا خان شور، امید و نشاط عجیبی در مردم ایران ایجاد شد. اگرچه اشغال توسط قوای بیگانه رخدادی تلخ بود اما مردم ایران به دلیل رهایی از استبداد رضا خان بسیار خوشحال بودند. به استناد منابع تاریخی عمله ها و اکره های استبداد رضا خانی نیز از تظاهر به خوشحالی و بازیافتن آزادی خودداری نکردند. در رابطه با امید ایجاد شده در کشور روزنامه اطلاعات در تاریخ 29/6/1320 در سرمقاله خود در مطلبی با عنوان «مسئولیت وزیران در برابر مجلس و ملت» می نویسد:

« . . . در گذشته وزیران ما کار مهمی که داشتند اجرای یک سلسله فرمانها و دستورهایی بود که به آنها داده می شد و از خود در کارها رای و نظری نداشتند ولی از این پس اقایان وزیران باید با همکاری و جلب نظر نمایندگان ملت و مصالح و مقتضیات کشور قدمهای مهم و استواری در راه ترقی و تعالی کشور و ترمیم خطاها و اشتباهات گذشته بردارند . . .»

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •