ماجرای ابهام در جانشینی محمدرضاشاه در شهریور 20

ماجرای ابهام در جانشینی محمدرضاشاه در شهریور 20

بهانه شدن اخراج اتباع آلمانی که عملا سبب ساز سقوط  شخص رضاشاه شد، می توانست پیامدهای بسیار گسترده تری برای این خاندان داشته باشد؛ اما عوامل متعددی سبب شد تا یک بار دیگر خاندان پهلوی برای 37 سال دیگر قدرت را در ایران بدست بگیرند. . .

کافه تاریخ- کشکول

 

بهانه شدن اخراج اتباع آلمانی که عملا سبب ساز سقوط  شخص رضاشاه شد، می توانست پیامدهای بسیار گسترده تری برای این خاندان داشته باشد؛ اما عوامل متعددی سبب شد تا یک بار دیگر خاندان پهلوی برای 37 سال دیگر قدرت را در ایران بدست بگیرند:

«در روزهای 16 تا 24 شهریور کار اخراج اتباع آلمان پایان یافت و مدارک لازم به مقامات انگلیسی و شوروی تسلیم شد اکنون تثبیت وضع در ایران و خروج نیروهای انگلیسی و شوروی مطرح بود که مجلس می بایست طرح پیشنهادی انگلیس و شوروی مبنی بر صرف نظر کردن از ادعای خسارت در ازای اشغال ایران را تصویب کند که این کار انجام گرفت در روزهای 23 و 24 شهریور حمله متفقین به رضاشاه افزایش یافت و این شایعه پخش شد که نه فقط رضاشاه می بایست از تخت و تاج صرف نظر کند بلکه ممکن است متفقین با به تخت نشستن محمدرضا ولیعهد او نیز موافقت نکنند. نظری که با انتشار اسناد دولت انگلیس صحت آن تایید شد زیرا دولت انگلستان قصد بازگرداندن خاندان قاجار را از طریق عبدالحمید میرزا فرزند محمد حسن میرزا ولیعهد احمدشاه داشته است.»

 

منبع: انوشیروان خلعت بری، محبوسین متفقین در ایران، با همکاری مصطفی شمیسا، تهران، اهورا، 1384، ص 42

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •