چرا قاجارها در سال 1320 به قدرت بازنگشتند؟

چرا قاجارها در سال 1320 به قدرت بازنگشتند؟

جانشینی محمدرضاشاه پس از سقوط رضاشاه در پاره ای از ابهام بود؛ روس و انگلیس، حضور آلمان ها در ایران را بهانه کرده بودند و برای استفاده از ایران به عنوان پل پیروزی به ایران حمله کرده و حالا درصدد بودند تا ضمن عزل رضاشاه، محمدرضا را نیز کنار بگذارند و یک قجری را به قدرت برسانند . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

جانشینی محمدرضاشاه پس از سقوط رضاشاه در پاره ای از ابهام بود؛ روس و انگلیس، حضور آلمان ها در ایران را بهانه کرده بودند و برای استفاده از ایران به عنوان پل پیروزی به ایران حمله کرده و حالا درصدد بودند تا ضمن عزل رضاشاه، محمدرضا را نیز کنار بگذارند و یک قجری را به قدرت برسانند:

«دو عامل مانع اجرای این نقشه می شود اول اینکه عبدالحمید میرزا]قاجار[ متولد انگلستان بود و نمی توانست فارسی صحبت کند و دوم اینکه محمد علی فروغی نخست وزیر وقت ایران عداوتی خاص با خاندان قاجار داشت و پافشاری او که مورد اعتماد دولت انگلستان و عضو فراماسونری نیز بود. در تغییر تصمیم دولت انگلیس نقش عمده ای داشت. سفارت انگلستان در ایران حتی نظر موافقی با سلطنت عبدالرضا داشت.»

 

منبع: انوشیروان خلعت بری، محبوسین متفقین در ایران، با همکاری مصطفی شمیسا، تهران، اهورا، 1384، ص 42

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •