زاهدی؛ از تبعید تا کودتا

زاهدی؛ از تبعید تا کودتا

برخی از کسانی که در ماجرای 28 مرداد 1332 جزء کودتاچیان بودند؛ پیش از آن در زمره مخالفین سیاست های انگلیس در ایران محسوب می شدند و از این رو شاید تا پیش از واقعه کودتا کمتر نگاه منفی نسبت به آنها وجود داشت. یکی از این افراد احتمالا زاهدی است . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

برخی از کسانی که در ماجرای 28 مرداد 1332 جزء کودتاچیان بودند؛ پیش از آن در زمره مخالفین سیاست های انگلیس در ایران محسوب می شدند و از این رو شاید تا پیش از واقعه کودتا کمتر نگاه منفی نسبت به آنها وجود داشت. یکی از این افراد احتمالا زاهدی است:

«زاهدی که با نیروهای آلمان هیتلری همکاری تنگاتنگی داشت در سال 1322 به دست نیروهای انگلیسی دستگیر شد و به فلسطین تبعید گردید و تا سال 1324 در تبعید به سر می برد اما پس از آزادی و بازگشت به ایران به ریاست اداره بازرسی منصوب شد با به قدرت رسیدن رزم آرا با سمت رئیس ستاد بازنشسته شد اما در سال 1328 دوباره به خدمت فراخوانده شد و به ریاست شهربانی منصوب گردید. پس از انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی وی سناتور انتصابی همدان شد و در سال 1330 در کابینه علاء و سپس دکتر مصدق وزیر کشور شد اما از آنجا که با مبارزات ملی همسو نبود مجبور به استعفا شد. او در قتل سر تیپ افشار طوس رئیس شهربانی حکومت دکتر مصدق دست داشت.»

 

منبع: انوشیروان خلعت بری، محبوسین متفقین در ایران، با همکاری مصطفی شمیسا، تهران، اهورا، 1384، ص 99

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •