نگاهی به زمانه تغییر کارکرد «دولت» در ایران

نگاهی به زمانه تغییر کارکرد «دولت» در ایران

تغییر کارکردهای دولت در ایران را باید با گسترش حضور غرب در ایران تحلیل کرد. بدین ترتیب وظایف دولت در ایران گسترش یافت و بیشتر و بیشتر شد. بزرگ شدن دولت در ایران را نیز بر همین پایه می بایست گزارش کرد . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

تغییر کارکردهای دولت در ایران را باید با گسترش حضور غرب در ایران تحلیل کرد. بدین ترتیب وظایف دولت در ایران گسترش یافت و بیشتر و بیشتر شد. بزرگ شدن دولت در ایران را نیز بر همین پایه می بایست گزارش کرد:

«تا اوایل دوره ی قاجاریه مهم ترین کارکردهای دولت دفاع از کشور در برابر تجاوز بیگانگان برقراری نظم و امنیت در داخل کشور و رسیدگی به اختلافات و دعاوی مردم بود. توجه به امور عمرانی در مرتبه ی دوم قرار داشت اما تغییراتی که در عرصه ی اقتصاد و فرهنگ در حال پیدایش بود و تاثیراتی که در این زمینه ها از جوامع اروپایی گرفته می شد بسیاری از اموری را که تا این زمان بیرون از حوزه ی کارکرد دولت قرار داشتند وارد این حوزه کرد و اموری از قبیل آموزش و بهداشت و ارتباطات و ساماندهی اقتصاد و تجارت و فلاحت و... هم جزو وظایف دولت گردید. بدین گونه تغییر کارکرد دولت به دگرگونی مفهوم آن در فرهنگ سیاسی جامعه انجامید و این خود افزایش تراز مطالبات سیاسی جامعه از دولت را در پی داشت.»

 

منبع: سیدمصطفی تقوی مقدم، فراز و فرود مشروطه، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1391، چاپ دوم،  ص 38

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •