لاله زار؛ اولین نماد دنیای مدرن در تهران

لاله زار؛ اولین نماد دنیای مدرن در تهران

اولین جلوه های مدرنیته در ایران نه به شکل ریشه ای آن بلکه در قامت و قالبی تظاهرگرایانه نشر و نمو پیدا کرد. در واقع این اولین ظواهر مدرنیته رنگ و برخی از مغازه ها، ماشین ها و ابزارهای نو بود که بروز و ظهور می یافت و به طور خاص در خیابان لاله زار تهران پیدا بود . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

اولین جلوه های مدرنیته در ایراننه به شکل ریشه ای آن بلکه در قامت و قالبی تظاهرگرایانه نشر و نمو پیدا کرد. در واقع این اولین ظواهر مدرنیته رنگ و رخی از مغازها، ماشین ها و ابزارهای نو بود که بروز و ظهور می یافت و به طور خاص در خیابان لاله زار تهران پیدا بود:

«... لاله زار تنها خیابانی بود که مردم ایران را به مظاهر مدرنیته اروپا آشنا می کرد محلی که بر اساس نوع ساختار آن و سفارتخانه هایی که در اطراف آن ساخته شده بودند باعث تعامل و برخورد ایرانیان با فرنگی ها می شد.... بعد از اشغال ایران توسط متفقین و سقوط رضاشاه، لاله زار که غروب ها حدود صد اتومبیل موجود در تهران آنجا می آمدند و مانور می دادند و خود را به رخ می کشیدند رونوشتی مانند خیابان شانزلیزه پاریس پیدا کرد و از دهام در آن نشان می داد که طبقه متجدد فزونی گرفته است. در حالی که خیابان استامبول و مخبرالدوله و شاه آباد محل همیشگی تظاهرات و گردهمایی های سیاسی بود اما سیاست از طریق هنر به لاله زار هم برکشیده بود. قمرالملوک وزیری و ملوک ضرابی اولین زنانی بودند که در ایران به سن رفتند. تئاترهای تاریخی و موزیکال طرفدران بسیار داشت. در همین دوره بود که گروه های مذهبی هم لاله زار را در اختیار چپ و راست می دیدند واردکار شدند و در حد فاصل لاله زار کهنه و لاله زار نو مسجد هدایت را فعال کردند.»

 

منبع: محمدرضا پولادوند، کافه نادری، تهران، انتشارات منوچهری، 1390، ص37-39

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •