زمینه های قحطی فارس  از زبان فرمانفرما

زمینه های قحطی فارس از زبان فرمانفرما

در گذشته های نه چندان دور گاهی یک قحطی تبعات بسیار سنگینی برای یک کشور به جای می گذاشت. قحطی می توانست عوامل خارجی یا داخلی و یا ناشی از عامل انسانی و یا عوامل طبیعی باشد. به عنوان مثال در یکی از قحطی های فارس درباره علل آن این نکات مورد بررسی قرار گرفته اند . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

در گذشته های نه چندان دور گاهی یک قحطی تبعات بسیار سنگینی برای یک کشور به جای می گذاشت. قحطی می توانست عوامل خارجی یا داخلی و یا ناشی از عامل انسانی و یا عوامل طبیعی باشد. به عنوان مثال در یکی از قحطی های فارس درباره علل آن این نکات مورد بررسی قرار گرفته اند:

«حاکم فارس شاهزاده ابوالحسین فرمانفرما در گفتاری درباره  قحطی و اتخاذ تدابیری برای برطرف کردن آن در شیراز دلیل قحطی را نزاع و جنگ داخلی و نیز عامل طبیعی چون خشکسالی و آفت می داند. در بخشی از گفتار او چنین آمده است: برادران من  می خواهم بگویم که این مشقت و مصیبت، این کمبود و قحطی و خشکسالی، محدود به شیراز نیست بلکه در تمام ایران قحطی است و قیمتها بالاست. این چیزی است که هر کس که با دیگر نقاط کشور تماس دارد آن را می داند اما به دلایل روشن این قضیه در شیراز و فارس وخیم تر است. هجوم ملخ در چند سال گذشته، نابسامانی، شورش و جنگ های داخلی همگی به شدت به کشت و تولید غذا لطمه زده اند. برای مثال جنگ میان دو تیره قشقایی یا طوایف خمسه آغاز شده است.»

 

منبع: محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، ترجمه: محمد کریمی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1386، ص 119

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •