داستان زنی که به زور اسلحه قراداد رژی را الغاء نمود
زینب پاشا و مبارزه مسلحانه علیه استبداد قجری

داستان زنی که به زور اسلحه قراداد رژی را الغاء نمود

زینب معروف به «بی بی شاه زینب»، «زینب باجی»، «ده باشی زینب»، و «زینب پاشا» زاده یکی از محلات قدیمی شهر تبریز است که شهرتش از زمانی آغاز می شود که ناصرالدین شاه امتیاز خرید و فروش تنباکو را در قالب امتیاز رژی به انگلیسیها واگذار می نماید. تبریز نخستین شهری است که عکس العمل تندی نشان می دهد و پرچم مخالفت را بلند می نماید . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

زینب معروف به «بی بی شاه زینب»، «زینب باجی»، «ده باشی زینب»، و «زینب پاشا» زاده یکی از محلات قدیمی شهر تبریز است که شهرتش از زمانی آغاز می شود که ناصرالدین شاه امتیاز خرید و فروش تنباکو را در قالب امتیاز رژی به انگلیسیها واگذار می نماید. تبریز نخستین شهری است که عکس العمل تندی نشان می دهد و پرچم مخالفت را بلند می نماید. و بازار این شهر به علامت اعتراض بسته می شود. نقل است که ماموران دولتی با اجبار حکم به باز نمودن بازار می نمایند، لکن چندساعتی بعد دسته ای زنان مسلح با چادرنمازی که گوشه هایشان را به کمر بسته بودند در بازار ظاهر می شوند و دست به اسلحه می بندد و بازار را مجدداً می بندند. رهبری این زنان بر عهده زینب بود. ماموران دولتی بارها سعی در باز کردن بازار می کنند ولی زینب و گروهش هر بار با اسلحه گرم و سنگ و چماق به بازار می رسیدند و رشته های دولتیان را پنبه می کردند. زینب هر از گاهی به همره دیگر زنان رزمجو در کوچه و بازار ظاهر می شد و مردان را به مبارزه وکندن ریشه ظلم تشویق می نماید. وی خطاب به مردان می گفت «اگر می ترسید دست دزدان و غارتگران را از مال و ناموس و وطن خود کوتاه نمایید چادر ما زنان را سرتان کنید و در کنج خانه بنشینید و دم از مردی و مردانگی نزنید ما جای شما با ستمکار می جنگیم.» سپس زینب روسری خود را بر جانب مردان پرتاب می کرد و درمیان بهت و حیرت حاضران از دیده ها ناپدید می شد.

منبع:

عبدالحسین ناهید، زنان ایران در جنبش مشروطه ، تبریز، نشر احیاء 1360، صص 42-43

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •