آداب خاص نوشیدن آب در زندگی ایرانیان

آداب خاص نوشیدن آب در زندگی ایرانیان

ایرانیان قدیم در  ﻧﻮﺷﻴﺪن‌ آب ﻧﻴﺰ  آموزه های دینی و مذهبی را رعایت می کردند. به عنوان مثال ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده آب ‫ﻧﻤﻲﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ در‌ ﻫﻨﮕﺎم‌ ﻏﺮوب‌ آب ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ‫ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ‌ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

ایرانیان قدیم در  ﻧﻮﺷﻴﺪن‌ آب ﻧﻴﺰ  آموزه های دینی و مذهبی را رعایت می کردند. به عنوان مثال ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده آب ﻧﻤﻲﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ در‌ ﻫﻨﮕﺎم‌ ﻏﺮوب‌ آب ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ‌ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ. ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آب ﻣﻲﻧﻮﺷﻴﺪ، ﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع) ﺳﻼم ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻳﺰﻳﺪ‌ را‌ ﻟﻌﻨﺖ‌ ﻣﻲﻛﺮد. در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲﻫﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮﻛﺮی را ﺑﺮای آوردن‌ آب‌ ﺻﺪا ﻛﻨﺪ ﻳﺎ از ﻛﺴﻲ بﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺪح آب را ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ‌ ﻣﻲﮔﻔﺖ‌: «ﻟﻌﻨﺖ‌ ﺑﺮ ﻳﺰﻳﺪ!». رﺳﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم آب ﻧﻮﺷﻴﺪن در ﻣﺠﺎﻟﺲ، ﻛﻮدﻛﺎن‌ و‌ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻫﺎ‌ را ﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺪارﻧﺪ و اﻳﻦ از ﻣﻌﺪود ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﻲ‌ ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ‌ اﻳﺮاﻧﻲ‌، ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ.

منبع:

ابراهیم موسی پور، مناسبات دین با فرهنگ غذایی مردم ایران در دوران صفوی قاجاری، فصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی، پاییز و زمستان 1390، شماره 14، ص 117

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •