آرزوی روسها که قرارداد 1907 آن را به تاریخ سپرد!

آرزوی روسها که قرارداد 1907 آن را به تاریخ سپرد!

روس ها تا پیش از کنفرانس 1907 آنچه در سر داشتند دسترسی به آبهای آزاد بود. آنها در ذهن خود رسیدن به هند را از طریق خلیج فارس می دانستند. اما جالب اینکه قرارداد 1907 برای همیشه این آرزوی آنان را به تاریخ پیوند داد . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

روس ها تا پیش از کنفرانس 1907 آنچه در سر داشتند دسترسی به آبهای آزاد بود. آنها در ذهن خود رسیدن به هند را از طریق خلیج فارس می دانستند. اما جالب اینکه قرارداد 1907 برای همیشه این آرزوی آنان را به تاریخ پیوند داد:

]الکساندر ایزولسکی، وزیر امور خارجه روسیه[ در کنفرانس دیگری در 14 فوریه 1907 می گوید: «در محافل حاکمه روسیه این اعتقاد وجود داشت که ایران باید کاملا تحت نفوذ روسیه درآید و ما باید برای به دست آوردن بندری آزاد در خلیج فارس بکوشیم... حوادث سال گذشته آشکار کرد که اجرای چنین نقشه ای عملی نیست؛ و این مسئله را مطرح کرده است که باید موجبات ستیزه جویی با انگلستان منتفی گردد و مناسب ترین وسیله رسیدن بدین مقصود تعیین حدود منطقه های نفوذ دو دولت است.»

 

منبع: سید مصطفی تقوی مقدم، فراز و فرود مشروطه، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1391، چاپ دوم، ص 75

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •