جایگاه «ببری خان» در زندگی خصوصی ناصرالدین شاه

جایگاه «ببری خان» در زندگی خصوصی ناصرالدین شاه

سبک زندگی شاهان ایرانی در عصر قاجار و پیش از آن همراه با بذل و بخشش های خاصی بود. گاهی و بر اثر یک حادثه خاص این بخشش ها جدای از انسان ها حیوانات را نیزشامل می شد. همچنان که گربه ای بر اثر یک حادثه که خرافات شاهنشاه به آن جلوه ای جدی بخشید، مقام و مرتبه ای متفاوت یافت . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

سبک زندگی شاهان ایرانی در عصر قاجار و پیش از آن همراه با بذل و بخشش های خاصی بود. گاهی و بر اثر یک حادثه خاص این بخشش ها جدای از انسان ها حیوانات را نیزشامل می شد. همچنان که گربه ای بر اثر یک حادثه که خرافات شاهنشاه به آن جلوه ای جدی بخشید، مقام و مرتبه ای متفاوت یافت:

«ببری خان به غلط نام گربه ای بود آلا پلنگ که شاه او را دوست می داشت. در آن اوان شاه را تبی سخت عارض شد و  روزی چند در بستر بیماری و ناتوانی بخوابید. گربه مزبور که تازه بچه آورده بود روز بعد به اقتضای طبیعت به تغییر مکان آنها پرداخت. هنگامی که یکی از بچه هایش را به دندان گرفته و از کنار بستر می گذشت، زبیده خانم منقلب به امینه اقدس به درون اتاق آمد و در را که گربه از همان به درون آمده بود از پشت خود بست. گربه همین که راه بیرون شدن را بسته دید، چند دور گرد بستر گشت و در پایان شاه سرگردان ایستاد. زبیده خانم از مشاهده این حال رو به شاه کرده؛ گفت قربان امشب عرق خواهید کرد و تب خواهد برید. از قضا صبحگاه تب شاه قطع شد و پس از آن ببری خان مقامی بلند یافت و دارای تشک اطلس و پرستار و خوراک مخصوص شد.»

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •