استفاده از سرباز به عنوان برده در دانشکده افسری پهلوی دوم

استفاده از سرباز به عنوان برده در دانشکده افسری پهلوی دوم

گزارشی درباره اتخاذ تصمیمات نادرست در دانشکده افسری ، استفاده از سرباز بعنوان برده ، عدم رعایت اصول بهداشت ، سستی در اجرای قوانین و عدم تفهیم وظایف فرماندهان و افسران به آنها

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

گزارشی درباره اتخاذ تصمیمات نادرست در دانشکده افسری، استفاده از سرباز بعنوان برده، عدم رعایت اصول بهداشت، سستی در اجرای قوانین و عدم تفهیم وظایف فرماندهان و افسران به آنها

بردگی سرباز دانشگاه افسری

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •