حکم به وجوب نبرد با روسیان توسط مجتهدان

حکم به وجوب نبرد با روسیان توسط مجتهدان

حکومت قاجار همیشه نیازمند حمایت علما بود. این مسئله به طور خاص در جنگ هایی که با یک دولت خارجی رقم می خورد بیشتر و بیشتر خود را نشان  می داد؛ متن زیر که به جنگ های ایران و روس اشاره دارد،  به خوبی بیانگر این ادعا است . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

حکومت قاجار همیشه نیازمند حمایت علما بود. این مسئله به طور خاص در جنگ هایی که با یک دولت خارجی رقم می خورد بیشتر و بیشتر خود را نشان  می داد؛ متن زیر که به جنگ های ایران و روس اشاره دارد،  به خوبی بیانگر این ادعا است:

«لسان الملک سپهر، مورخ رسمی دربار قاجار، تصریح دارد که: گزارش جنایات روس ها در اراضی اشغالی «به دست بعضی از چاکران.... عباس میرزا، که از مصالحه با روسیان نگران بودند گوشزد» آیت الله سیدمجاهد «گشت و او به کارداران درگاه شاهنشاه ایران نگاشت که این هنگام، جهاد با جماعت روسیه فرض افتاده» است. شاه، گفت که «ما پیوسته به اندیشه جهاد شاد بوده ایم» و پیرو این امر، سید به تهران آمد و مورد استقبال شاه و دولت قرار گرفت. شاه سپس به چمن سلطانیه رفت و اردو زد و سید  مجاهد و دیگر مجتهدان بزرگ از  نقاط مختلف ایران در آنجا به شاه پیوستند و بالاتفاق حکم به وجوب نبرد با روسیان دادند و «شاهنشاه... و ولیعهد دولت ]عباس میرزا[ نیز سخن ایشان را استوار» داشتند. تنها  دو تن از دولتمردان با تجدید جنگ با روسیه مخالف بودند(معتمدالدوله نشاط و میرزا ابوالحسن ایلچی) که آنها هم با تهدید علما «دم در بستند.»

 

منبع: علی ابوالحسنی، تراز سیاست، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1383، ص 152

 

 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •