نوروز و حکومت زنان بر مردان

نوروز و حکومت زنان بر مردان

بر طبق این سنت، هیچ مردی حق ندارد از خانه خارج شود و اگر خارج شود زنان او را تنبیه می کنند. خود زنان وسائل و مایحتاج را تهیه و زندگی را اداره می نمایند.

کافه تاریخ- کشکول

در دهکده بی مرغ  نزدیک گناباد از توابع خراسان، از روز نهم فروردین تا روز سیزدهم فروردین، در این دهکده حکومت و اختیارات به دست زنان می افتاد. بر طبق  این سنت، هیچ مردی حق ندارد از خانه خارج شود و اگر خارج شود زنان او را تنبیه می کنند. خود زنان وسائل و مایحتاج را تهیه و زندگی را اداره می نمایند. در واقع مدیریت مردانه خانه و خانواده به زن خانه واگذار می شود. زنان در این مدت به بازیها و ورزشهای گوناگون می پردازند. زنان اغلب روز را در خارج از خانه می گذرانند، اسب سوار می شوند و می تازند و از روز سیزده به خانه بر می گردند و می شوند همان زن تسلیم و سر به زیر. این تحکم به مرد را در این سه چهار روز قبل از سیزده آنقدر جدی می گیرند که بیشتر اوقات مردی جرات نمیکند از خانه خارج شود.

منبع:

محمدابراهیم باستانی پاریزی، خاتون هفت قلعه، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1356، ص309

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •