عجز دولت ایران در برخورد با قصاب های گرانفروش تحت حمایت سفارت انگلیس!
سفارت انگلیس، حمایت از گرانفروشان و تعیین کدخدای قلهک!

عجز دولت ایران در برخورد با قصاب های گرانفروش تحت حمایت سفارت انگلیس!

یکی از جنبه های بسیار شگفت انگیز حق کاپیتولاسیون در دوران قاجار این بود که در تهران قصابانی بودندکه تحت الحمایه دولت انگلیس به شمار می رفتند و نرخ گوشت را بی رضایت و موافت سفارت انگلستان نمی توانستند تعیین نمایند . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

یکی از جنبه های بسیار شگفت انگیز حق کاپیتولاسیون در دوران قاجار این بود که در تهران قصابانی بودندکه تحت الحمایه دولت انگلیس به شمار می رفتند و نرخ گوشت را بی رضایت و موافت سفارت انگلستان نمی توانستند تعیین نمایند. از طرفی دولت نیز به دلیل حمایت سفارت انگلستان از این قانون شکنان، توان مقابله و مجازات آنها را نداشت، لذا خیلی از قانون شکنان داخلی برای فرار از کیفر و مجازات به سفارت انگلستان متوسل می شدند. جایگاه تابستانی سفارت انگلستان در قلهک بود و سراسر آن آبادی جزء خاک انگلستان شمرده می شد و نه تنها شهربانی ایران حق دخالت در اموارت آنجا را نداشت حتی کدخدای قلهک را نیز سفارت انگلستان عزل و نصب می کرد. جایگاه تابستانی سفارت روسیه تزاری هم در زرگنده بود و آن سفارت نیز همان امتیازات را در آنجا داشت.

منبع:

سعید نفیسی، تارخی معاصر ایران، تهران، کتابفروشی فروغی، 1345، 12-13

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •