تصویر فتحعلی شاه و پسران بر روی حجاریهای ساسانی

تصویر فتحعلی شاه و پسران بر روی حجاریهای ساسانی

فتحعلی شاه در راه صنعت آرزوهایی داشت و مایل بود از حجاریهای بزرگ سلاطین ساسانی تقلید نموده و نام خود را در صفحه سنگ ثبت نماید. بدین منظور یکی از حجاریهای بزرگ و گرانبهای ساسانی که در چشمه علی نزدیک تهران ساخته شده بود محو کرده و تصویر خود و پسرانش را روی آن نقش نمود

کافه تاریخ- کافه هنر

 

مورخان بر این عقیده اند که هیچ شاهی به اندازه فتحعلی شاه به هنرمندان دستور نداده بود که از او تابلو قد و نیم قد بسازند. تعداد تابلوهایی که از او روی دیوار کاخها، حجاری روی کوهها، روی نشان ها و سکه ها باقی مانده از هیچ شاهی باقی نمانده است. فتحعلی شاه در راه صنعت هم آرزوهایی داشت و مایل بود از حجاریهای بزرگ سلاطین ساسانی تقلید نموده و نام خود را در صفحه سنگ ثبت نماید. بدین منظور یکی از حجاریهای بزرگ و گرانبهای ساسانی که در چشمه علی نزدیک تهران ساخته شده بود محو کرده و تصویر خود و پسرانش را روی آن نقش نمود. در غار بزرگ طاق بستان نزدیک کرمانشاه، تصویر فتحعلی شاه روی سنگی دیده می شود و نیز بر روی تخته سنگی نزدیک شیراز.

 

منبع:سید فدوی، تصویر سازی در عصر صفوی و قاجار، تهران، دانشگاه تهران، 1386، ص140

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •