دست ودل بازی محمدرضا پهلوی در قبال خواهرش از حساب بیت المال

دست ودل بازی محمدرضا پهلوی در قبال خواهرش از حساب بیت المال

گزارش جمشید نوروزی حسابدار دربار تاج الملوک پهلوی (ملکه پهلوی ) در مورد حواله مبلغ 10000 دلار برای شمس پهلوی بوسیله محمدرضا پهلوی ، واریز عواید سالانه قریه شاهدشت به حساب وی در بانک ملی

کافه تاریخ- سند

 

گزارش جمشید نوروزی حسابدار دربار تاج الملوک پهلوی (ملکه پهلوی ) در مورد حواله مبلغ 10000 دلار برای شمس پهلوی بوسیله محمدرضا پهلوی ، واریز عواید سالانه قریه شاهدشت به حساب وی در بانک ملی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •