طوفانی که با مرگ آقانجفی در اصفهان به پا شد

طوفانی که با مرگ آقانجفی در اصفهان به پا شد

وی چون (در آستانه شروع جنگ جهانگیر اول) درگذشت، در سوگ وی غوغایی عام به پا گشت؛ غوغایی که عمق و گستره آن را باید از خلال جراید آن دوران بازجست.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

خاندان نجفی از شخصیت های بزرگ و اثرگذار زمان خود بوده است. او مردی بود که در زمانه خود در اصفهان در راه اعتلای ایران و اسلام بسیار کوشید و این مسئله نه تنها در فقه، بلکه در سیاست و اقتصاد نیز زبانزد بود. از همین روست که با درگذشتش در اصفهان طوفانی به پا کرد:

«چون (در آستانه شروع جنگ جهانگیر اول) درگذشت، در سوگ وی غوغایی عام به پا گشت؛ غوغایی که عمق و گستره آن را باید از خلال جراید آن دوران بازجست. برای نمونه، روزنامه حبل المتین (که با علما نیز چندان میانه ای نداشت) در ششمین روز درگذشت ایشان چنین نوشت: «در این شش روز شهر اصفهان و توابع یکپارچه ماتم است. تمام شهر را سیاه بسته، مسجد شاه و میدان جنب آن در این روز از دسته... سینه زن و کتل و نوحه گر خالی نمانده، طوری عزاداری نمودند که هیچ گاه احدی ندیده و نشنیده بود. ولی سرآمد تمام عزاداری ها، عزاداری دویست نفر اطفال یتیم بود که آن مرحوم از آنها پرستاری می فرمود و از هر جهت از خوراک، لباس و درس و جمیع لوازم آنها مواظبت می فرمود. و آنها با سرو پای برهنه و چشمان گریان، خاک بر سرکتان، متصل در مسجد و اطراف در سیر بودند و همگی می گفتند: ای چرخ، چرا بردی بابای یتیمان را! و این حال آنها در این چند روز آتش به قلوب خاص و عام زده است....»1

 

1-علی ابوالحسنی، شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1385، چاپ سوم، ص 183

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •