پرده برداری از مجسمه رضاشاه در تهران

پرده برداری از مجسمه رضاشاه در تهران

پرده برداری از مجسمه رضاشاه دریکی از میادین تهران دراواسط سلطنت پهلوی اول

کافه تاریخ- عکس

 

پرده برداری از مجسمه رضاشاه دریکی از میادین تهران دراواسط سلطنت پهلوی اول

 پرده برداری از مجسمه رضاشاه دریکی از میادین تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •