ماجراهای روزنامه ناهید و رضاخان

ماجراهای روزنامه ناهید و رضاخان

روزنامه ناهید یکی از پرآوازه ترین نشریات انتقادی و فکاهی ایران است که در سالهای پایان دوره قاجاریه و چند سال آغازین سلطنت پهلوی اول در ایران منتشر می شد. نشانه و طرح لگوی ناهید طرحی تمثیلی و در اصل طرحی کاملا مفهومی با برداشت سیاسی بود. ب

کافه تاریخ- کافه هنر

 

روزنامه ناهید یکی از پرآوازه ترین نشریات انتقادی و فکاهی ایران است که در سالهای پایان دوره قاجاریه و چند سال آغازین سلطنت پهلوی اول در ایران منتشر می شد. نشانه و طرح لگوی ناهید طرحی تمثیلی و در اصل طرحی کاملا مفهومی با برداشت سیاسی بود. به این ترتیب که فرشته آزادی در جلوی خورشیدی در حال طلوع  به صحنه وارد
می شد و در جلوی او دیو استبداد شمسیر و سپر انداخته و ایستاده بود. رضاخان هیچگاه نظر مثبتی نسبت به نشریه ناهید پیدا نکرد، وقتی او به پادشاهی رسید دست کم 4 سال فعالیت ناهید را دیده بود. اولین توقیف نشریه ناهید نیز بعد از کودتای سید ضیاءالدین و رضاخان صورت گرفت و توقیفهای دیگر نیز در دوره به سلطنت رسیدن رضاخان بود.

 

منبع:محمدرفیع ضیایی، روزنامه های فکاهی پایان دوره قاجاریه؛ ناهید و امید، مجله کیهان کاریکاتور، مهر و آبان 1387، شماره 199 و 200 ، ص41

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •