مخفی کاری های رضاشاه

مخفی کاری های رضاشاه

بنا به روایت سفیر ترکیه در ایران که به مناسبت آغاز سلطنتش به دیدار او رفته بود، شاه مایل بود تا حرف های مهم خود را با او به شکلی خصوصی در میان بگذارد...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

رضاشاه از همان ابتدا روی کار آمدنش نسبت به اطرافیانش بد گمان بود. حتی با کسانی که به نوعی مقامات منصوب شده خودش بودند. از همین رو بود که بنا به روایت سفیر ترکیه در ایران که به مناسبت آغاز سلطنتش به دیدار او رفته بود، شاه مایل بود تا حرف های مهم خود را با او به شکلی خصوصی در میان بگذارد:

.... گفتم نقطه نظر حکومت حالیه ترکیه درباره ایران بسیار متفاوت تر از حکومت های سابق است. رضاخان فورا متوجه شد که با این مقدمه می خواهم درباره شکل حکومت ایران سخن به میان بیاورم. لذا گفت: به همین زودی یک ملاقات خصوصی با شما ترتیب خواهم داد. با این جمله در واقع به من اخطار کرد که در حضور وزیرخارجه نباید در این خصوص بحث کنم.... در مسیر بازگشت به سخنان او فکر می کردم. رئوس مطالب سخنان او به قرار ذیل بود: 1.با شما در اسرع وقت به طور مخفیانه و خصوصی دیدار خواهم کرد. 2-اگر فرصتی دست دهد از آنکارا دیدار خواهم کرد 3-میان من و او باید یک نوع مناسب و رابطه ای دوگانه، یکی رسمی و دیگری خصوصی برقرار باشد.

1-ممدوح شوکت بیگ، خاطرات تهران: یادداشت های سفیر ترکیه از ماجرای تغییر سلطنت، آبان- بهمن 1304، ترجمه: حسن اسدی، تهران، پردیس دانش، 1390، ص 38

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •