تردید شاه برای کودتا

تردید شاه برای کودتا

شاه هنوز برای پیوستن به طرح کودتا مردد بود. وی به روزولت گفت که ماجراجو نیست و نمی تواند دست به ماجراجویی بزند. لحن روزولت تندتر شد...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

کودتای 28 مرداد 1332 آمریکایی و انگلیسی بود. این کودتا شاهی را که حتی به تنهایی نمی توانست تاج و تخت خود را حفظ کند نگه داشت. گفتگویی که میان شاه و روزولت می گذرد به خوبی نمایانگر آن است که چگونه آمریکا یک مستبد را بر اریکه قدرت نگه داشت. مستبدی که در خلاء حامیان داخلی نیازمند حمایت خارجی بود:

«شاه هنوز برای پیوستن به طرح کودتا مردد بود. وی به روزولت گفت که ماجراجو نیست و نمی تواند دست به ماجراجویی بزند. لحن روزولت تندتر شد و به شاه گفت نگهداشتن مصدق در قدرت فقط به کمونیستی شدن ایران یا تبدیل شدنش به یک کره ی دیگر می انجامد. که رهبران غرب آماده ی پذیرش این اتفاق نیستند. برای اجتناب از این سرنوشت طرحی برای سرنگونی مصدق- و ضمنا افزایش قدرت شاه به تصویب رسیده است، و وی باید ظرف چند روز آن را به اجرا بگذارد. اگر شاه امتناع کند، او (روزولت) کشور را ترک و طرح های دیگری را پیشنهاد خواهد کرد. شاه پاسخ صریحی نداد. اما پیشنهاد کرد که شب بعد یکدیگر را دوباره ملاقات کنند....»1

1-استیفن کینزر، همه مردان شاه، ترجمه: شهریار خواجیان، تهران، نشر اختران، 1386، چاپ پنجم، ص 29.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •