نگاه میلسپو به مداخلات شوروری در ایران

نگاه میلسپو به مداخلات شوروری در ایران

اتحاد جماهیر شوروری حاکمیت ایران را به نحوی که در مغز ما وجود دارد، رعایت نکرده بود. طبق مدارکی که ما در دست داشتیم بیش از پیش در امور داخلی ایران مداخله می کردند...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

میلسپو مستشاری بود که از طرف دولت ایالات متحده برای سامان دادن به امور اقتصادی ایران به کشور ما سفر کرد. نکته اینکه او دست اندازی های انگلیس را در امور ایران نمی بیند؛ اما مداخلات شوروی را به خوبی مشاهده می کند. این بیش از هر چیز بخاطر اصالت منافع غرب در ایران در ذهن او است:

«روسیه به کرات اطمینان داده بود که استقلال و حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را محترم خواهد شمرد. چنین اطمینان هایی در قرارداد 1907 روس و انگلیس، عهده نامه 1921 ایران و شوروی، پیمان اتحاد سه جانبه 1942 نیز داده شده بود. همچنین در منشور آتلانتیک که شوروری به آن ملحق شده و اعلامیه اول دسامبر 1942 کنفرانس تهران و منشور ملل متحد اگرچه بصراحت بیان نشده بود ولی به طور ضمنی تایید شده بود. اتحاد جماهیر شوروری حاکمیت ایران را به نحوی که در مغز ما وجود دارد رعایت نکرده بود. طبق مدارکی که ما در دست داشتیم بیش از پیش در امور داخلی ایران مداخله می کردند و روسیه با اقدامات خود تعهدات قراردادی خود را طبق ساختار فکری ما زیر پا می گذاشت.»1

1-آرتور میلسپو، آمریکایی ها در ایران، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر البرز، 1370، ص 258-259

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •