تاریخ معاصر ایران و تفاوت زنان دارا و ندار

تاریخ معاصر ایران و تفاوت زنان دارا و ندار

زنانی که برای بچه های خود دایه می گیرند به سرعت و پشت سر هم بار بر می دارند و تقریبا سالی یک شکم می زایند....

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در دنیای امروز رابطه معکوسی میان ثروتمند بودن و تمایل به فرزند داری وجود دارد. یعنی هر چه خانواده ای ثروتمند تر بوده و از وضعیت اقتصادی مناسب تری برخوردار باشد تمایل کمتری به فرزندآوری دارند و در مقابل خانواده های فقیر فرزندان بیشتری دارند. جالب اینکه در دهه ها و سده های پیشین روال زندگی بدین ترتیب نبود:

«زنانی که برای بچه های خود دایه می گیرند به سرعت و پشت سر هم بار بر می دارند و تقریبا سالی یک شکم می زایند. در حالی که نزد طبقات فر دست تر که باید بچه ها تا سه سال از شیر مادر تغذیه می شود، بارداری و زایمان با تانی بیشتری صورت می گیرد. اما اتفاق می افتد که زنان، علیرغم دوره شیر دادن، در سال دوم، قاعده می شوند و به ضرر طفل شیرخوار خود، باز بار بر می دارند.»1

1-میتر مهرآبادی، زن ایرانی به روایت سفرنامه نویسان فرنگی، تهران، نشر آفرینش، 1386،ص 354

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •