دست و دلبازی مظفرالدین شاه از خزانه ملی

دست و دلبازی مظفرالدین شاه از خزانه ملی

برداشتهای غیرقانونی از خزانه ملی و حاتم بخشی نسبت به نزدیکان و دوستان یکی از ویژگیهای مشترک شاهان قاجاری و پهلوی بود.

کافه تاریخ- سند

 

برداشتهای غیرقانونی از خزانه ملی و حاتم بخشی نسبت به نزدیکان و دوستان یکی از ویژگیهای مشترک شاهان قاجاری و پهلوی بود. در این سند رونوشت دست خطهای مظفرالدین شاه به مشیرالدوله صدراعظم مبنی بر دستور ثبت ملک اعطائی بلوک بابل کنار به مفتاح الدوله در دفتر اسناد و عدم دریافت وجه مرسوم از نامبرده و اعطای یکصد اشرفی با تصویب صدراعظم و برقراری مقرری مشاهده می شود.

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •