جلوه هایی از آیین های شادی آور بهاری در ایران معاصر

جلوه هایی از آیین های شادی آور بهاری در ایران معاصر

آیـین گـل‌ غلتانِ‌ نوزاد‌ یکی از آیین های بـه جـامانده در امـیریه دامـغان و اطــراف آن از جمله روستاهای‌ حـسن‌ آبـاد‌ و جزن اسـت کـه در نخسـتین بهـار زنـدگی نوزاد اجرا مـی شـود. اگـر نــوزاد در‌ فصــل‌ بهــار و همزمان بـا رویـش گـل هـای محمدی متولد شود، پدر و مــادر و بزرگــان خـــانواده‌ تـصــمیم‌ مـــیگیرنــد‌ آیـــین گـل غـلتان را بـرای او اجـرا کننــد؛ از ایــن رو، زنــان فامیل را‌ از‌ تصمیم خود باخبر میسازند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

آیـین گـل‌ غلتانِ‌ نوزاد‌ یکی از آیین های بـه جـامانده در امـیریه دامـغان و اطــراف آن از جمله روستاهای‌ حـسن‌ آبـاد‌ و جزن اسـت کـه در نخسـتین بهـار زنـدگی نوزاد اجرا مـی شـود. اگـر نــوزاد در‌ فصــل‌ بهــار و همزمان بـا رویـش گـل هـای محمدی متولد شود، پدر و مــادر و بزرگــان خـــانواده‌ تـصــمیم‌ مـــیگیرنــد‌ آیـــین گـل غـلتان را بـرای او اجـرا کننــد؛ از ایــن رو، زنــان فامیل را‌ از‌ تصمیم خود باخبر میسازند. در روز موعود چند تن از زنان فامیـل برای‌ گل‌ چینان‌ به باغهای گل محمدی میروند و البته قبل از شروع گـل چینـی، سفره یا پارچه ای‌ را‌ که خانواده نوزاد تهیه کرده است ، به کمر میبندند و گل ها را‌ داخل‌ آن‌ میریزند. صدای ترانه ها و دوبیتی های زنـان در فضـای معطـر بـاغ گل محمدی طـنین انـداز میشود‌، ضمن‌ آنکه‌ معمـولاً مـادربزرگ، عمـه و خالـه نوزاد، اشعار و ترانه های صلواتیه میخوانند. با پایان‌ کـار‌ گـل چینـی، زنـان بـه منزل پدر و مادر نوزاد میروند و در میان صـلوات حاضـران، گـل هــا را‌ پرپـر‌مـیکنند و اگر در لابه لای گلبرگهـا خـار و خاشـاک و حشـرهای باشـد، آن را‌ می زدایند‌. برای اجرای این آیین ، معمولاً مادربزرگ، نوزاد‌ را‌ به‌ حمام میبـرد و او را شستشو میدهد. سپس‌ نوزاد‌ را کـه فـقط لبـاس زیـر بـر تـن دارد، داخــل پارچـه و بر روی گل‌ های‌ محمدی میگذارند و مقداری برگ گـل‌ هـم‌ روی او‌ میریزند‌. دو‌ طرف پارچه را چهار زن میگیرند‌ و با‌ نام پنج تن و ذکر صلوات، پارچه پر از گل را تکان مـیدهند‌ و نـوزاد‌ را در بین گل هـا مــی غلتاننـد‌. امــروزه علاوه بر اینکه‌ برخی‌ خانواده ها در فصل بهار، آیین‌ گل‌ غلتان را بـرای کودکـان خود اجرا میکنند، شـهرداری امیریـه نیـز ایـن جشـنواره را‌ برگـزار‌ مـیکنـد.

 

منبع: وکیلیان، احمد ، «حافظ فرهنگ و سنت های اصیل ایرانی». فصـلنامه فرهنگ مردم. ش ٩ و ٨، 1383

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •