دادگاه های نمایشی رژیم پهلوی

دادگاه های نمایشی رژیم پهلوی

رئیس دادگاه که یک سرهنگ بود خطاب به من گفت: شما به اتهام عضویت در دسته و جمعیتی با مرام و رویه اشتراکی متهم هستید...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

دادگاه های رژیم پهلوی به شدت جنبه نمایشی داشت. دادگاه همیشه برای فعالان سیاسی، جنبه نظامی داشت و بعلاوه رای را نه قاضی نظامی دادگاه که پیش از آن ساواک تعیین می کرد. روایت جواد منصوری به خوبی بیانگر این واقعیت است:

«اواسط مهر 1352 نوبت دادگاه من شد. روزی برای تعیین وکیل و روزی برای پرونده خوانی مشخص شد. رئیس دادگاه که یک سرهنگ بود خطاب به من گفت: شما به اتهام عضویت در دسته و جمعیتی با مرام و رویه اشتراکی متهم هستید، بنابراین کیفرخواستی علیه شما تنظیم و طبق ماده 1 از قانون مجازات مقدمین علیه امنیت کشور به اشد مجازات به علاوه یک روز تا پنج سال(نصف حداکثر) محکوم می شوید. زیرا تکرار در جرم داشته اید. سوال کردم: ممکن است بفرمایید این گروه با مرام و رویه اشتراکی چه نام دارد؟ و نام دیگر اعضای آن چیست؟ زیرا خود من هیچ اطلاعی از چنین گروهی ندارم، بعلاوه سوابق و اطلاعات من نشاندهنده مسلمانی من است نه مارکسیست بودنم» سرهنگ مزبور ناگهان تکانی خورد و دستپاچه شد، گفت: به هر حال متهم هستید و این حرف ها را در دادگاه بگویید...»1

 

1-جواد منصوری، خاطرات جواد منصوری، به کوشش: محسن کاظمی، تهران، سوره مهر، 1392، ص 270

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •