اساسنامه کانون خانوادگی قاجار

اساسنامه کانون خانوادگی قاجار

کانون خانوادگی قاجار در دوران سلطنت پهلویها یک کانون به اصطلاح غیردولتی جهت تامین منافع خاندان و اعضای طایفه قاجاریه بود که به نوعی جنگ قدرت را در سال 1304 با اعلام تاسیس سلطنت پهلوی به رضاخان باخته بودند.

کافه تاریخ- سند

 

کانون خانوادگی قاجار در دوران سلطنت پهلویها یک کانون به  اصطلاح غیردولتی جهت تامین منافع خاندان و اعضای طایفه قاجاریه بود که به نوعی جنگ قدرت را در سال 1304 با اعلام تاسیس سلطنت پهلوی به رضاخان باخته بودند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •