روانشناسی ایرانیان برای طرح ریزی کودتا علیه مصدق

روانشناسی ایرانیان برای طرح ریزی کودتا علیه مصدق

سیاستگذاران بلندپایه ی وزارت خارجه، دریاداری، بانک انگلستان و وزارت سوخت و نیرو گرد آمدند تا یک کمیته کاری ایران تشکیل دهند. این نهاد چند مطالعه ی پژوهشی را بنا به سفارش انجام داد تا به عنوان پس زمینه ی برخورد با ایران، مورد استفاده قرار گیرد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

سیاستگذاری دولت های غربی برای مقابله با ایران و دیگر کشورها و ملل دنیا همیشه بر پایه برخی مطالعات و بررسی ها بود که گاهی حتی روان شناسی ایرانیان را نیز در بر می گرفت. به طوری که حتی در کودتای 1332 نیز، انگلیسی ها به بررسی روانشناسی ایرانیان پرداخت:

«بنا بر اصرار موریسیون، سیاستگذاران بلندپایه ی وزارت خارجه، دریاداری، بانک انگلستان و وزارت سوخت و نیرو گرد آمدند تا یک کمیته کاری ایران تشکیل دهند. این نهاد چند مطالعه ی پژوهشی را بنا به سفارش انجام داد تا به عنوان پس زمینه ی برخورد با ایران، مورد استفاده قرار گیرد. از جمله ی آنها پژوهشی درباره روان شناسی ایرانیان بود که یک دیپلمات انگلیسی آن را نوشته و طی آن تاکید کرده بود که ایرانی معمولی متاثر از : عدم صداقتی بیشرمانه، دیدگاهی تقدیرگرایانه، ]و[ بی تفاوتی به رنج و حرمان است...»1

1-استیفن کینزر، همه مردان شاه، ترجمه: شهریار خواجیان، تهران، نشر اختران، 1386، چاپ پنجم، ص 126

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •