اسرائیل و جاسوسی از کشورهای عربی در خاک ایران

اسرائیل و جاسوسی از کشورهای عربی در خاک ایران

هدف پایگاه های برون مرزی اسرائیل در ایران، عراق و کشورهای عربی بود و اکثر مامورین را این 3 پایگاه استخدام می کردند و پس از آموزش کامل مرحله بهره برداری شروع می شد...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

اسرائیل از ابتدای شکل گیری خود به حکومت پهلوی به مثابه یک متحد درجه یک می نگریست؛ چرا که معتقد بودند که با استفاده از ایران می توانند بر کشورهای اعراب حول اسرائیل فشار بیشتری وارد کنند. همچنین اسرائیل از ایران به عنوان ابزاری برای جاسوسی از ایران بهره می گرفت:

«هدف پایگاه های برون مرزی اسرائیل در ایران، عراق و کشورهای عربی بود و اکثر مامورین را این 3 پایگاه استخدام می کردند و پس از آموزش کامل مرحله بهره برداری شروع می شد. اکثر مامورین پایگاه ها عراقی بودند، ولی پایگاه ها خوزستان موفق شدند تعدادی مامور کویتی و بحرینی و امیرنشین های امارات و حتی افرادی از عربستان سعودی را نیز استخدام و به کار گمارد، به طوری که از این 3 پایگاه کلیه اطلاعات لازم از عراق و تا حدی از کویت و امارات و عربستان و سوریه به جمع اوری می شد. البته منظور اسرائیلی ها در شروع کار عراق بود ولی به تدریج امکانات به حدی زیاد شد که کشورهای فوق الذکر را نیز تحت پوشش قرار داد. یک نسخه از کلیه اطلاعات جمع اوری شده به اداره کل دوم ساواک تحویل می شد و یک نسخه نیز به اسرائیل ارسال می گردید.»1

 

1-حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1393،ص 367-368

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •