بازار ماهی فروشی در کنار ساحل جنوب

بازار ماهی فروشی در کنار ساحل جنوب

در محل بازار ماهی بندرعباس که در کنار ساحل قرار دارد گذشته از انبارهای وابسته به لنج ها، کپرها و سایبان هایی برپا شده که ماهی فروشها در زیر آن بساط خود را می گسترانند.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

صید و صیادی و ماهی گیری در ایران قدمی بسیار طولانی دارد. جالب اینکه بازار ماهی فروشان نیز هویت و سامان خاص خود را دارا بوده است. آنچه در ادامه می آید بازار ماهی فروشان در دهه 1350 در ایران و به طور خاص در بنادر جنوبی کشور است:

«در محل بازار ماهی بندرعباس که در کنار ساحل قرار دارد گذشته از انبارهای وابسته به لنج ها، کپرها و سایبان هایی برپا شده که ماهی فروشها در زیر آن بساط خود را می گسترانند. در کنار بساط هر ماهی فروش پیرمردی یا اغلب چند کودک نشسته اند که کارشان پاک کردن ماهی ها است. به این ترتیب که بیشتر خریداران ماهی ها را به آنها می سپارند و این افراد به سرعت مشغول خالی کردن شکم ماهی  و بریدن بال ها و دم ماهی و جدا کردن سر ماهی می شوند و آن را برای پختن آماده می سازند. این افراد برای تمیز کردن هر ماهی دو ریال مزد می گیرند. در کنار آنها جمعی دیگر از دخترها و کودکان به پاکت فروشی مشغول هستند.»1

 

1-پرویز ورجاوند، سفرنامه جنوب، تهران، چاپخش، 1351، ص 100-101

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •