دغدغه های هیئت وزیران در تامین ارز خاندان سلطنتی

دغدغه های هیئت وزیران در تامین ارز خاندان سلطنتی

در این سند صورت مذاکرات هیات وزیران مشتمل بر تصویب تقاضای دفتر اشرف پهلوی در مورد فروش ارز به نرخ رسمی ، تصویب فروش اراضی خالصه زاهدان ، تصویب ارائه ارز جهت ساختمان بلند میانکنگی در بلوچستان ، پرداخت ارز مورد نیاز غلامرضا پهلوی برای خرید اتومبیل و... مشاهده می شود.

کافه تاریخ- سند

 

در این سند صورت مذاکرات هیات وزیران مشتمل بر تصویب تقاضای دفتر اشرف پهلوی در مورد فروش ارز به نرخ رسمی ، تصویب فروش اراضی خالصه زاهدان ، تصویب ارائه ارز جهت ساختمان بلند میانکنگی در بلوچستان ، پرداخت ارز مورد نیاز غلامرضا پهلوی برای خرید اتومبیل ، خرید 30000 تن گندم و یا آرد از خارج از کشور ، استخدام عباس ریاضی استاد دانشکده علوم در اداره کل غله و... مشاهده می شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •