حل و فصل اختلافات خانوادگی در حمام

حل و فصل اختلافات خانوادگی در حمام

افـراد طبقـه متوسط تقریبا همیشه در حال دویدن هستند‌. در‌ آغاز‌ روز برای دیدار با آشنایان بــه بــازار مـیروند و ناشتایی را با آنها صرف میکنند‌. از‌ این‌ ساعت تا ظهـر یـا بـرای کـسب اخبـار جدید به حـمام مـیروند و یا از دوستان‌ خود‌ دیدن میکنند...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

حمام های دوره قاجار در کنار مکانهایی ماننـد مـساجد، بازارهـا و قهـوه خانـه هـا جـزء فـضاهای عـمومی بـه شمار می آمدند؛ در چنین فضاهایی امـکان مـعاشرت مــردم بـا یکـدیگر فراهم بود. حمام فرصتی‌ برای‌ دیدار با دوستان و خبرگیری از آنها بود. یکی از بهانه هـایی که زنان میتوانستند برای خروج از خـانه بـیابند، حـمام بود. آنها بسیاری از اوقات با هم بـه صـورت دسـته‌ جمعی‌، برای رفتن به حمام قـرار مـی گذاشـتند. در واقـع زنـان آن عهـد، بـه بهانه هایی چون حمام ، دید و بازدید دوستان و آشـنایان، شـرکت در عـروسی و تولد، زیـارت امامزاده ها و... میتوانستند‌ از‌ خانه خارج شوند. از آنجا که آداب اسـتحمام زنان ، ساعت ها و گاه تا نصف روز به درازا میکشید، آنها فرصت کافی برای گفت وگـو پیرامـون مـسائل مختلف و خـبرگیری از‌ یکـدیگر‌ در‌ اخـتیار داشتند. زنان‌ حتی فراتر از گفت وگوهای متعارف ، شرح اختلافات بـا هـمسرانشان را نـیز به حمام میبردند و در این زمان، حمام‌ به‌ صـورت‌ دادگـاهی زنانـه درمـی آمـد کـه ریاسـت آن، و وظـیفه ی حـل اخـتلافات‌ ، برعهده گیس سفیدان بود. حمام های عمومی در شکل گیری پیونـد میان خانواده ها نـیز نـقشی موثر داشتند‌. به‌ خصوص‌ ، آنجا فرصت مناسبی بود تا بـا دختـران دم بخـت بـیـشتر آشــنا‌ شــوند‌ و آنهـا را بـا دقـت بیـشتری زیـر نظـر بگیرنـد. یکـی از سفرنامه نویسان آن عصر، در توصیف‌ زندگی‌ روزمره‌ مـردم تـهران مینویـسد: «افـراد طبقـه متوسط تقریبا همیشه در حال دویدن هستند‌. در‌ آغاز‌ روز برای دیدار با آشنایان بــه بــازار مـیروند و ناشتایی را با آنها صرف میکنند‌. از‌ این‌ ساعت تا ظهـر یـا بـرای کـسب اخبـار جدید به حـمام مـیروند و یا از دوستان‌ خود‌ دیدن میکنند...».

 

منبع:ژوزف آرتور گوبینو، سه سال در آسیا، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مـهدوی ، تهران: قطره ، 1383، ص221

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •