خوانین در آرامش باشند؛ مردم عادی مهم نیستند!

خوانین در آرامش باشند؛ مردم عادی مهم نیستند!

این سند شامل نامه ای مبنی بر درخواست صدور فرمانی جهت آرامش و آسایش خوانین قاجار به ساعدالدوله می باشد. این درخواست در حالی صورت می گرفت بسیاری از حقوق طبیعی مردم عادی توسط همین خوانین نادیده گرفته و نقض می شد.

کافه تاریخ- سند

 

این سند شامل نامه ای مبنی بر درخواست صدور فرمانی جهت آرامش و آسایش خوانین قاجار به ساعدالدوله می باشد. این درخواست در حالی صورت می گرفت بسیاری از حقوق طبیعی مردم عادی توسط همین خوانین نادیده گرفته و نقض می شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •