سانسور حقایت تاریخی دغدغه محمدرضا پهلوی

سانسور حقایت تاریخی دغدغه محمدرضا پهلوی

تشویق صدها نویسنده داخلی و خارجی در نوشتن زندگی نامه های متعدد و تحلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ، آن هم با رویکردی کاملا‌ مثبت و همـراه بـا تـمجیـد فــراوان ، تشویش و دغدغه ی ذهنی محمدرضا شاه در این مورد را به اثبات می رساند.

کافه تاریخ- کشکول

 

یکی از دغدغه های مهم شاه نوع ارزیابی و قضاوت معاصـران و آینـدگان از‌ حکومـت‌ او‌ و شخصیتش بود.  تشویق صدها نویسنده داخلی و خارجی در نوشتن زندگی نامه های متعدد و تحلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ، آن هم با رویکردی کاملا‌ مثبت و همـراه بـا تـمجیـد فــراوان ، تشویش و دغدغه ی ذهنی محمدرضا شاه در این مورد را به اثبات می رساند. نشانه هایی از این دغدغـه ی شـاه را علـم در یادداشـت هـایش آورده‌ اسـت‌ : «سـر ناهـار بـودم . خلاصـه کتـاب پروفسور[دانلد] ویلبر را راجع به رضا شـاه عرض کـردم که بـه زودی طبـع خواهـد شـد . مزخرفات عجیبی نوشته است ،خیلی اوقات تلخ شدند‌. قرار‌ شد اگر بـتوانم ترتیبی بدهم پـیش از چاپ این مزخرفات را بردارند.»

 

منبع:گفتگوهای من با شاه‌:خاطرات‌ محرمانۀ امیر اسد اللّه علم،گـروه مترجمان.تهران،انتشارات طرح نو،1371.ج 1،ص 276

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •