گرفتن عوارض خروج از شهر برای جلوگیری از هجوم زنان

گرفتن عوارض خروج از شهر برای جلوگیری از هجوم زنان

درباره آیین سیزده بدر‌ و بیرون‌ رفتن مردم از خانه و رفتن به دامن طبیعت در دوره قاجاریه سیاحان و جهانگردانان اروپایی مطالب مختلفی نوشته اند‌ که‌ بـا‌ آیینهای برگـزاری سیزده بدر در عـصـرهای گوناگون آشنا می شویم...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

درباره آیین سیزده بدر‌ و بیرون‌ رفتن مردم از خانه و رفتن به دامن طبیعت در دوره قاجاریه سیاحان و جهانگردانان اروپایی مطالب مختلفی نوشته اند‌ که‌ بـا‌ آیینهای برگـزاری سیزده بدر در عـصـر صــفوی  و حتی ایران امروزی تفاوت چندانی ندارد. نکات‌ قابل تأمل گزارش پولاک درخصـوص نحـوه حضـور زنان در این جشن و توصیف وی از فلسفه این جشن است‌ : «برای‌ اینکه‌ تـا حـدودی از هـجوم زنـان به خارج شهر جلوگیری شـود بـه‌ دستور‌ کلانتر از هر زنی عوارض نـاچیزی وصول میشود. با این روز دیگر شادیهای نوروز پایان می پذیرد‌.»

 

منبع: پولاک، یاکوب ادوارد ، ایـران‌ و ایرانیـان ، ترجمـه کـیکـاووس جـهانـداری، تهران‌ : خوارزمی، 1368، ص 265‌

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •