اختیاراتی که دولت ایران به میلسپو تفویض کرد

اختیاراتی که دولت ایران به میلسپو تفویض کرد

میلسپو به واسطه قراردادی که با ایرانیان داشت اختیارات وسیعی پیدا کرد. اختیاراتی که عمده وزرای ایرانی نیز از آن برخوردار نبودند و شاید از همین رو بود که او به تدریج با برخی از رجال سیاسی و اقتصادی ایران درگیر شد.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

میلسپو به واسطه قراردادی که با ایرانیان داشت اختیارات وسیعی پیدا کرد. اختیاراتی که عمده وزرای ایرانی نیز از آن برخوردار نبودند و شاید از همین رو بود که او به تدریج با برخی از رجال سیاسی و اقتصادی ایران درگیر شد. خود او در این بار می گوید:

«اختیاراتی که قرارداد به من تفویض می کرد موارد زیر را در بر می گرفت.: 1)تهیه بودجه دولت به شرط تصویب وزیر دارائی و هیئت وزیران و مجلس. 2)نظارت در پرداختها و تعهدات کالی، یعنی دولت ایران تعهد کرد هیچ هززینه ای نکند و هیچ تعهدی را بر عهده نگیرد مگر آنکه امضای وزیر دارائی و شخص من را داشته باشد. 3)نظارت در پرسنل؛ یعنی پس از مشورت با وزیر دارائی من اجازه داشتم روسا و کارمندان دستگاه مالی کشور  یا سایر سازمان های دولتی را که از بودجه دولت استفاده می کردند یا با سرمایه دولت تاسیس شده بودند استخدام، ترفیع رتبه و تنزل رتبه بدهم یا اخراج کنم. 4)تجدید سازمان دستگاه مالی کشور به شرط تصویب وزیر دارائی. 5)اداره کردن یا تصدیق فوری امور مالی کشور تحت نظارت کلی وزیر دارائی.»1

 

1-آرتور میلسپو، آمریکایی ها در ایران، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر البرز، 1370، ص 77

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •