نفوذ فرهنگی و اقتصادی شبکه صهیونیستی اعلم در ایران

نفوذ فرهنگی و اقتصادی شبکه صهیونیستی اعلم در ایران

در جریان طراحی و عملیاتی نمودن کودتای 28 مرداد 1332 و ساقط نمودن دولت قانونی مصدق، بـجز اینتلیجنت سرویس‌ و سیا‌، یک سازمان صهیونیستی مستقل از سازمانهای موساد‌ و اسرائیل‌ در‌ کودتای 28 مرداد نقش داشتند. پس از رنسانس پدیده‌ای به نام «فاعل شدن‌ یـهودیت‌ پنـهان در امور جهان» در‌ دنیا‌ شکل گرفت‌.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در جریان طراحی و عملیاتی نمودن کودتای 28 مرداد 1332 و ساقط نمودن دولت قانونی مصدق، بـجز اینتلیجنت سرویس‌ و سیا‌، یک سازمان صهیونیستی مستقل از سازمانهای موساد‌ و اسرائیل‌ در‌ کودتای 28 مرداد نقش داشتند. پس از رنسانس پدیده‌ای به نام «فاعل شدن‌ یـهودیت‌ پنـهان در امور جهان» در‌ دنیا‌ شکل گرفت‌. درابتدا‌ یهودیان‌ توسط مسیحیان مطرود و در برخی نقاط‌ به‌ دست آنان کشته شدند و چون در این مقطع، آنها از صحنه‌های سـیاسی‌ و اجـتماعی‌ کنار گذاشته شده بودند، بـه صـحنه‌های‌ اقتصادی روی آوردند و با‌ این‌ حربه توانستند بر دیگر کشورها‌ نفوذ‌ کنند. از‌ شبکه‌های مهم داخل کشور که با شکبه فراملیتی صهیونیستی کار می‌کرد، می‌توان شبکه اعلم را نام برد‌. این شبکه با جمع آوری فرهیختگان بـه دور خـود توانسته بود‌ با‌ دو‌ گرایش سیاسی و فرهنگی، فعالیت‌های گسترده جاسوسی را انجام دهد. وظیفه اصلی قسمت سیاسی شبکه اعلم، جلوگیری از ‌‌فعالیت‌ کمونیست در ایران بود که عملاً؛ در همه‌ی عرصه‌های کشور دخالت مـی‌کرد، یـکی‌ از‌ ایـن‌ موارد، ایجاد تظاهرات مصنوعی در 21 تـیر مـاه سـال 1321 می‌باشد؛ هنگامی که سفیر امریکا‌ می‌خواست وارد ایران شود، ناگهان خیابانهای تهران دچار آشفتگی شد و مردم، شهر را‌ به آشوب کشیدند. توده‌ایها‌، مـجسمه‌ شـاه را پایـین آوردند و آشوب، به یک جنبش افراطی تبدیل شـد. در ایـن تظاهرات چیزی حدود بیست نفر کشته و سیصد تا چهارصد نفر زخمی شدند، همچنین خسارات فراوانی به اماکن عمومی‌ وارد آمـد. ریـاست بـخش فرهنگی این سازمان به عهده رشیدیان بود. از اعضای این گـروه می‌توان به فتح الله بنیانیان، علی جواهر کلام، عباس شاهنده، جعفر شاهی، مصطفی مصباح (مدیر سابق‌ کیهان‌) عباس مـسعودی (مـدیر سـابق اطلاعات)، هادی هدایتی (از اعضای حزب توده)، علی اصغر ایرانی ،  مهدی مـیراشرفی ، عـبدالرحمان فرامرزی و رسول پرویزی نام برد و از فعالیت‌های این بخش نیز می‌توان به جوسازی‌ و جنگ‌ روانی اشاره کـرد. یـکی از عـملیاتی که بخش فرهنگی شبکه اعلم انجام داد، چاپ مقالات در روزنامه‌ها و کتابها بود.

 

منبع:نقش سازمانهای جاسوسی دنیا در کودتای 28 مرداد، مجله اندیشه انقلاب اسلامی،  تابستان 1382،  شماره 6 ، ص 298

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •