دربار پهلوی با بوجه های گزاف حقوق مستخدمین خود را نمی دهد!

دربار پهلوی با بوجه های گزاف حقوق مستخدمین خود را نمی دهد!

مکاتبات وزارت دربار پهلوی ، مجلس شورای ملی ، محمدعلی فروغی ریاست وزرا ، ... راجع به شکایت عده ای از مستخدمین دربار سابق از بلاتکلیفی و تاخیر ایصال حقوق معوقه شان ...

کافه تاریخ- سند

 

مکاتبات وزارت دربار پهلوی ، مجلس شورای ملی ، محمدعلی فروغی ریاست وزرا ، ... راجع به شکایت عده ای از مستخدمین دربار سابق از بلاتکلیفی و تاخیر ایصال حقوق معوقه شان ، دستور تهیه و ارسال صورت جامعی از میزان حقوق دریافتی و مستمری شخصی و شهریه هریک از آنان جهت رسیدگی به سوابق آنها تشکیل کمیسیونی به منظور رسیدگی به سوابق خدمت اجزای دربار و ابلاغ به وزارت مالیه جهت اتخاذ ترتیبی موافق ماده دوم قانون مصوبه در موضوع پرداخت کسور تقاعدی آنان ، بانضمام صورت اسامی مستخدمین دربار سابق

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •