کابوس دائمی رضاخان

کابوس دائمی رضاخان

یکی از رویدادهایی کـه پس از واقـعه جـمهوری خواهی رضاخان اتفاق افتاد قتل‌ ماژور ایمبری،کنسول آمریکا در تهران بود. گرچه هنوز ریشه‌های این‌ حادثه بـرای مـبارزه و دفع مخالفین خود می‌باشد‌.

کافه تاریخ- کشکول

 

یکی از رویدادهایی کـه پس از واقـعه جـمهوری خواهی رضاخان اتفاق افتاد قتل‌ ماژور ایمبری،کنسول آمریکا در تهران بود.گرچه هنوز ریشه‌های این‌ حادثه بـرای مـبارزه و دفع مخالفین خود می‌باشد‌. پس‌ از قتل ایمبری در تهران، به ریاست سرتیپ مـرتضی یـزدان‌پناه حـکومت نظامی اعلام شد؛ بطوریکه زندان نظمیه مملو از آزادیخواهان و طرفداران مدرس گردید. جراید طرفدار رضاخان نـیز بـا اسـتفاده از‌ این‌ واقعه،اقلیت‌ مجلس و مخالفین خود را هدف قرار داده و سعی داشتند گناه ایـن قـضیه را به گردن‌ آنها بیندازند‌ و این در شرایطی بود که جراید اقلیت همه در توقیف و مدیران‌‌ آن‌ در‌ تحصن بـودند.در مـجلس نیز طرفداران سردار سپه با جار و جنجال‌ مانع استفاده از اقلیت از تریبون ‌‌مـجلس‌ جـهت دفاع از خویش می‌شدند. حسین مکی در تاریخ بـیست‌ساله در ایـن بـاره‌ چنین‌ می‌گوید‌: «تنها چیزی که همواره سـردار سـپه از آن می‌ترسید که یکی انتقاد در جراید بود‌ و دیگر انتقاد در مجلس،جراید اقلیت را یکباره تـوقیف و از قـلم‌ آنها راحت‌ شده بود.در مـجلس‌ هـم‌ که مـی‌خواستند انـتقاد یـا حمله شدیدی‌ به او بنمایند طرفدارانش بـا جـار و جنجال نمی‌گذاشتند اقلیت حرفهای خود را بزند.»

 

منبع:حـسین مـکی‌ تاریخ بیست‌ سالهء‌ ایـران، ج 2، تهران، امیرکبیر، 1358، ص 125

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •