قدرت خرید مردم در عصر محمدشاه قاجار

قدرت خرید مردم در عصر محمدشاه قاجار

قدرت خرید مردم می تواند پویایی و توان یک اقتصاد را به شکلی بارز و روشن برای ما نشان دهد. به عنوان مثال مقایسه قیمت خرید کالاها و دستمزدها می تواند به ما نشان دهد مردم از چه سطحی از زندگی برخوردار بوده اند...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

قدرت خرید مردم می تواند پویایی و توان یک اقتصاد را به شکلی بارز و روشن برای ما نشان دهد. به عنوان مثال مقایسه قیمت خرید کالاها و دستمزدها می تواند به ما نشان دهد مردم از چه سطحی از زندگی برخوردار بوده اند:

«در سال 1840 م/ 1219 خ، دستمزد روزانه ی یک استادکار معتبر بین 5/1 قِران تا 3 قِران بود و یک کارگر ساده و غیرمتخصص روزانه نیم قِران (500 دینار) یا سه چهارم قِران (750 دینار) دستمزد دریافت می کرد و حقوق دریافتی یک سرباز ساده در روز کمتر از یک قِران بود. سرهنری راولینسون که در زمان سلطنت محمدشاه به ایران آمده است قیمت هر خروار (300 کیلوگرم) برنج را به 20 قِران و قیمت هر خروار گندم را 10 قِران نوشته است. این ارقام مربوط به سال 1838 م در منطقه ذهاب و کرمانشاه است.»1

 

1-مجید پورشافعی، اقتصاد کوچه، تهران، گام نو، 1384،  ص 81-82

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •