دستور ساخت تاج پهلوی رضا شاه

دستور ساخت تاج پهلوی رضا شاه

نامه ریاست وزرا به وزارت مالیه درباره ساخت تاج پهلوی رضا شاه و برداشت جواهرات از خزانه با حضور نماینده مخاطب ، و کاظمی رئیس اداره محاسبات بیوتات دولتی و تیمورتاش وزیر دربار

کافه تاریخ- سند

 

نامه ریاست وزرا به وزارت مالیه درباره ساخت تاج پهلوی رضا شاه و برداشت جواهرات از خزانه با حضور نماینده مخاطب ، و کاظمی رئیس اداره محاسبات بیوتات دولتی و تیمورتاش وزیر دربار

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •