توهین علی اکبر داور به شعور ملی ایرانیان در حمایت از استبداد رضاخانی

توهین علی اکبر داور به شعور ملی ایرانیان در حمایت از استبداد رضاخانی

از‌  نشریات این دوره،می‌توان بـه روزنامه مرد آزاد به مدیریت علی اکبر خان داور اشاره کرد.وی از کارگزاران،نظریه‌پردازان و معماران دولت مطلقه رضا خان بود.

کافه تاریخ- کشکول

 

با توجه به ماهیت تمامیت خواه حکومت پهلوی اول، تمامی جنبه ها و شئون زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور از اقتدارگرایی رضاخان بی نصیب نماندند. در‌ چنین فضایی‌ مـطبوعات نـیز از مـعنی و محتوی خالی‌ و جز‌ تبلیغ و نـشر افـکار مـورد حمایت‌ دولت استبدادی نقشی بر عهده نداشته باشند.

از‌  نشریات این دوره،می‌توان بـه روزنامه مرد آزاد به مدیریت علی اکبر خان داور اشاره کرد.وی از کارگزاران،نظریه‌پردازان و معماران دولت مطلقه رضا خان بود. او‌ از بهمن 1300 روزنامه‌اش را که نام آن از نشریه کلمانسو،سیاستمدار شهر فرانسه اقتباس شده بود،انتشار داد و از 8 بـهمن 1301 تـا‌ 1304‌ روزنامه در ستونی به نام‌ «یادداشت‌ یومیه»،به انعکاس نگرش‌های سیاسی و اجتماعی و دیدگاه‌های اقتصادی خود پرداخت و با این یادداشت‌ها،نظر بسیاری از سیاستمداران و روشنفکران،ازجمله تیمورتاش، فیروز میرزا و در رأس‌ همه‌ سردار سـپه را بـه‌ خود‌ جلب کرد. از نظر سیاسی،داور تنها راه‌ رهایی‌ ایران‌ را حاکمیت اراده‌ای مقتدر و استوار می‌دانست تـا اخـتلافات امـروزه را با«حکم می‌کنم»از بین بردارد»، زیـرا بـه‌اعتقاد او،ملت ایران با میل و رضای خود «آدم» نخواهد‌ شد‌،بلکه‌ باید سعادت و پیشرفت را بر او تحمیل کرد.ازهمین‌رو،او در میان دولتمردان عـصر خـود‌،تـنها رضاخان را چهره‌ای مصمم می‌یافت که«حکم می‌کرد»و طی دوره کوتاه فـعالیت‌ اجرایی‌اش،به‌درستی و شایستگی ایفای‌ نقش‌ کرده بود.از نظر داور تغییر‌ نظام سیاسی ایران بـا هـدف اسـتقرار یک دیکتاتوری منوّر، گریزناپذیر بود تا با زور سرنیزه ظرف مدت کوتاه شالودۀ اصلاحات را پیـ‌افکند و مـلّت را تـربیت نماید و به تلاش وادارد.

 

منبع:ملایی‌توانی،علیرضا، مشروطه و جمهوری،تهران،نشر گسترده،1381، ص 216-217

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •