درخواست نیروی نظامی برای اجرای قانون کشف حجاب

درخواست نیروی نظامی برای اجرای قانون کشف حجاب

رونوشت نامه ای مبنی بر درخواست اعزام مامورین نظامی به مراغه بدلیل کمبود نیرو جهت کنترل معابر عمومی و کنترل بانوان در اجرای قانون کشف حجاب ، نامه ای به پیوست مبنی بر صدور دستور اعزام نیرو به آن منطقه

کافه تاریخ- سند

 

رونوشت نامه ای مبنی بر درخواست اعزام مامورین نظامی به مراغه بدلیل کمبود نیرو جهت کنترل معابر عمومی و کنترل بانوان در اجرای قانون کشف حجاب ، نامه ای به پیوست مبنی بر صدور دستور اعزام نیرو به آن منطقه

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •