نقش فرح در سیاستگذاری ها

نقش فرح در سیاستگذاری ها

گرچه نشانه‌ای دال بر اعمال نفوذ فرح بر اقدامات یا طرز فکر محمدرضاشاه نسبت به مسائل حائز اهمیت سیاسی و اقتصادی در دست نیست، با توجه به واقعیتهای موجود می‌توان حدس زد که او نقش مؤثری در روند تصمیم‌گیریهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دربار داشته است.

کافه تاریخ- اخبار تازیخی

 

شاه، فرح را در امور سیاسی و اقتصادی مورد مشورت قرار نمی‌داد و در مواردی نسبت به یکه تازی و یا کارهای خودسرانه او اعتراض می‌کرد. با این حال فرح در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی نقش داشت و در حیطه قدرت و اختیارات خود، دست به اقدامات فراوانی زد:

«گرچه نشانه‌ای دال بر اعمال نفوذ فرح بر اقدامات یا طرز فکر محمدرضاشاه نسبت به مسائل حائز اهمیت سیاسی و اقتصادی در دست نیست، با توجه به واقعیتهای موجود می‌توان حدس زد که او نقش مؤثری در روند تصمیم‌گیریهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دربار داشته است. اولاً او به عنوان همسر شاه از معدود کسانی بود که مرتب به شاه دسترسی داشت و می‌توانست بی‌پرده با او به گفتگو بپردازد؛ ثانیاً او مادر ولیعهد بود و از این بابت شأن و مقام استثنائی در دربار داشت؛ ثالثاً در شهریور 1346 مجلس مؤسسان با اصلاح اصل 38 قانون اساسی مقام نیابت سلطنت را به او واگذار کرد. در این اصل آمده است که: «ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت.»1

 

1-علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، 1320- 1357، تهران، سمت، 1384، چاپ سوم، ص 245

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •