شکایت داروغه را پیش پادشاه بردن!

شکایت داروغه را پیش پادشاه بردن!

عریضه ای از اتباع دولت ایران به [رضاشاه] مبنی بر شکایت از اقدام حکومت در تصاحب و غارت اموالشان و اخذ مالیات های گزاف توسط حکومت ، درخواست رسیدگی و استرداد آنها

کافه تاریخ- سند

 

عریضه ای از اتباع دولت ایران به [رضاشاه] مبنی بر شکایت از اقدام حکومت  در تصاحب و غارت اموالشان و اخذ مالیات های گزاف توسط حکومت ، درخواست رسیدگی و استرداد آنها

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •