نفوذ معنوی و هنری ایرانیان در قاره سیاه

نفوذ معنوی و هنری ایرانیان در قاره سیاه

ایرانیان در سالهای اقامت و مهاجرت خود در جزیره زنگبار اقدام به ساخت ابنیه،مساجد و عماراتی نـمودند که برخی‌ از‌ این‌ آثار با توجّه به رطوبت هوا از بین رفته و چندین ساختمان و بنای‌ آن‌ نیز‌ هنوز پابـرجاست کـه جـملگی حکایت از نفوذ فرهنگ و تمدّن اصیل ایران و اسلام در این‌ جزیره‌ دورافتاده‌ دارد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

ایرانیان در سالهای اقامت و مهاجرت خود در جزیره زنگبار اقدام به ساخت ابنیه،مساجد و عماراتی نـمودند که برخی‌ از‌ این‌ آثار با توجّه به رطوبت هوا از بین رفته و چندین ساختمان و بنای‌ آن‌ نیز‌ هنوز پابـرجاست کـه جـملگی حکایت از نفوذ فرهنگ و تمدّن اصیل ایران و اسلام در این‌ جزیره‌ دورافتاده‌ دارد. مسجد کیزیمکازی که در جنوبی‌ترین نقطه‌ جزیره‌ی‌ اونگوجا واقع شده،دارای زیربنای تـقریب 500 مـتر مـربع بوده و در مجاورت ساحل‌ اقیانوس‌ هند‌ بنا شده است.این مسجد تماما از سـنگ سـاخته شـده و در داخل آن گچ‌بریهای‌ زیبایی‌ وجود دارد که بخوبی هنر معماری ایرانی را نمایان می‌سازد.به گفته‌ی افـراد‌ مـطلّع‌ و آگـاه‌،این مسجد توسط نخستین ایرانیانی که از ساحل جنوبی این جزیره بدان جا پای گذاشتند‌ در‌ حـدود هـشتصد سال پیش احداث شده است.از نکات جالب و منحصر بفرد‌ آن‌، حوضچه‌ها‌ و جویهای کـوچکی اسـت کـه از یک حوض بزرگ منشعب می‌شوند و تقریبا در بین تمامی مساجد‌ موجود‌ در‌ زنگبار شاخص و منحصر بـفرد بـوده و دقیقا به سبک مساجد قدیم ایرانی ساخته‌ شده‌ است.محراب این مسجد هـمچنان دسـت‌نخورده بـاقی مانده و چند کاشی که هنوز وجود دارد عباراتی در‌ برگیرنده‌ مضامینی از مذهب تشیع است.این مسجد بـه تـرمیم اساسی نیاز دارد‌ و در‌ صورت بی‌توجّهی تا چند سال دیگر بکلّی‌ از‌ بین‌ خواهد رفـت کـه شـکافهای موجود در دیوارهای‌ آن‌ نیز گویای این امر می‌باشد.

 

منبع:آثار باستانی ایران در جزیره ی زنگبار، مجله چشم انداز ارتباطات فرهنگی ، شهریور 1376، شماره 6 ، ص 59

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •