توطئه آمریکا در جریان اعتصاب معلمان؟!

توطئه آمریکا در جریان اعتصاب معلمان؟!

در سال 1340 یکی از مقامات ارشد سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک( نیز معتقد است که آمریکایی ها در اعتصاب معلمان دست داشتند، و حتی دو اتومبیل مستشاری نظامی آمریکا در میان تظاهرکنندگان دیده شد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

حکومت پهلوی در عین حال که به شدت با آمریکا ارتباط حامی- پیرو داشت؛ از این کشور در هراس نیز بود. با این که آمریکا منافع خود را در وجود حکومت پهلوی  می دانست، دولتمردان پهلوی می ترسیدند که در اعتصابات و شورش ها آمریکایی ها دست داشته باشند. این هراس گاهی شکلی کاریکاتورگونه و مضحک به خود می گرفت:

در سال 1340 «یکی از مقامات ارشد سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک( نیز معتقد است که آمریکایی ها در اعتصاب معلمان دست داشتند، و حتی دو اتومبیل مستشاری نظامی آمریکا در میان تظاهرکنندگان دیده شد. خود شاه هم فکر می کرد که دست آمریکایی ها در کار است. متاسفانه دسترسی به اسناد و مدارک سیا بسیار دشوار و در مواقعی غیر ممکن است... بگذریم از این که بعید می نماید مستشار نظامی آمریکا آن قدر ساده لوح باشد که اتومبیل های مستشاری را حتی با پلاک عادی به میان تظاهرکنندگان بفرستد.»1

 

1-ایرج امینی، بر بال بحران: زندگی سیاسی علی امینی، تهران، نشر ماهی، 1388، ص 258

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •