دزدی انگلیسی ها از ایران

دزدی انگلیسی ها از ایران

بعد از جنگ جهانی دوم و ضعف سیاسی محمدرضا شاه که تا قبل از کودتای 28 مرداد ادامه یافت، انگلیس ضمن دخالت گسترده در امور سیاسی و اقتصادی کشور، به غارت اموال کشور نیز می‌پرداخت.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

بعد از جنگ جهانی دوم و ضعف سیاسی محمدرضا شاه که تا قبل از کودتای 28 مرداد ادامه یافت، انگلیس ضمن دخالت گسترده در امور سیاسی و اقتصادی کشور، به غارت اموال کشور نیز می‌پرداخت. چنانچه بسیاری از تجهیزات نظامی که با هزینه ایران خریداری می‌شدند، توسط انگلیسی‌ها به سایر کشورهای دیگر انتقال می‌یافتند:

«آن وقت ما شروع کردیم از آمریکا خرید کردن. از آمریکا هم ما هواپیمای کرتیس خریدیم که این هواپیماهای کرتیس تمامش تو صندوق دربسته در آبادان به وسیله انگلیس‌ها رفت به سنگاپور... ما ماشین‌های قشنگ آلمانی هم آنجا داشتیم، ماشین‌های تراش خوب آلمانی که تمام ماشین‌های خوب ما را از انگلیسی‌ها وقتی آمدند به ایران، بردند.»1

 

1-حسن طوفانیان، خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان، تهران، زیبا، 1381، ص 32

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •